Welkom

We heten u hartelijk welkom in de kerkdienst(en) van de gereformeerde kerk op Urk.

Iedere zondag komt de gemeente in deze kerk bij elkaar voor een samenkomst tot eer van onze God.

In de samenkomst luistert de gemeente naar de uitlegging van de Bijbel en spreekt de gemeente tot God door het gebed en door het zingen van psalmen en gezangen.

Als gemeente willen we graag leven in overeenstemming met de Bijbel, die we volledig aanvaarden als het Woord van God. We geloven dat God in de Bijbel duidelijk heeft bekend gemaakt wie Hij is, en hoe hij ons redden wil en zal.

De centrale persoon in de Bijbel is Jezus Christus.
God roept u en ons op om in Hem te geloven als Redder.
Zo maakt God ons de weg bekend uit een op zichzelf zinloos bestaan.

Verloop van een kerkdienst
De diensten verlopen in de regel als volgt: (Orde van dienst Kampen 1975)

Votum (opening) en Vredegroet (staande)
Gemeentezang: antwoordlied
Voorlezing van de Tien geboden (‘s morgens)
Gemeentezang: antwoordlied
Lezen van een gedeelte uit de Bijbel
Gemeentezang
Gebed
Lezen van de tekst waarover de preek in het bijzonder zal gaan
Preek
Gemeentezang: antwoordlied
Voorlezing van de Geloofsbelijdenis (‘s middags)
Gemeentezang: antwoordlied
Dankgebed
Collecte
Gemeentezang: slotlied (staande)
Zegen (staande)

Einde  van de kerkdienst.

Soms is er een andere volgorde in de dienst dan hierboven staat aangegeven.

Bijzondere diensten

Het kan gebeuren dat u een dienst bijwoont waarin de gemeenteleden het Heilig Avondmaal vieren.
Hieraan wordt deelgenomen door gemeenteleden  die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd.
Vooraf wordt een formulier  gelezen dat u kunt vinden in  het kerkboek op blz. 521 (in de middagdienst op blz. 528).

Ook kan het  voorkomen dat er een kind of een volwassene wordt gedoopt.

Twee keer per jaar organiseren wij een Themadienst. Tijdens deze dienst speelt de band.