Gasten aan het avondmaal

Toelatingsbeleid gasten aan het Heilig Avondmaal:

Broeders en zusters,

Gasten die het avondmaal met ons mee willen vieren dienen ten minste de maandagavond voorafgaand aan de viering van het HA contact op te nemen met de scriba. Zodat het gesprek met de ouderlingen tijdig gepland kan worden.

De kerkenraad heeft in de Pro Ecclesia van december 2017 het toelatingsbeleid kenbaar gemaakt in het volgende artikel:

De kerkenraad van de GKV te Urk heeft kennis genomen van de besluiten die de GS van Meppel 2017 heeft genomen ten aanzien van de deelname aan de viering van het avondmaal.

Een groot deel van de besluiten was al in 2005 op de GS van Amersfoort genomen maar nu zijn er ook generale regelingen aan toegevoegd.
Als u kijkt op gkv.nl onder het kopje kerkorde dan kunt u onder “C. het leven van de gemeente” kijken naar 41.4.
Daar staat dat de kerken zich zullen houden aan de generale regeling. Die regeling is sinds juli 2017 bekend.
Hieronder staat deze afgedrukt als artikel 6.

Het staat de kerkenraad vrij om bij bepaalde punten een eigen invulling toe te passen. Dat heeft de kerkenraad van de GKV te Urk gedaan.

U treft hieronder ons beleid aan:

Artikel 6 Gasten aan het avondmaal:

1. Een belijdend lid in volle rechten van een zusterkerk in binnen- of buitenland, van een Christelijke Gereformeerde Kerk of van een Nederlands Gereformeerde Kerk kan als gast worden ontvangen aan het avondmaal.

2. Wie behoort tot een andere kerkgemeenschap kan als gast worden toegelaten,
wanneer de kerkenraad zich ervan overtuigd heeft dat een gast:
a. gedoopt is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en in de eigen kerk tot het avondmaal is toegelaten;
b. instemt met de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat is en in de gemeente waarin het avondmaal wordt gevierd verkondigd wordt;
c. voor zover bekend, godvrezend leeft.

3. De kerkenraad draagt er zorg voor dat zowel gasten als de eigen gemeente
voldoende in kennis zijn gesteld van de voorwaarden waaronder gasten aan het avondmaal kunnen deelnemen.
Door deze generale regeling en de eigen invulling nu in het kerkblad te plaatsen wil de kerkenraad de gemeente op de hoogte brengen over het toelatingsbeleid van niet-gemeenteleden aan het Heilig Avondmaal.

Bij punt 1 en 2 van artikel 6 staat dat de kerkenraad een gast kan toelaten. Het is geen verplichting voor de kerkenraad.

Graag wil de kerkenraad van de GKV te Urk in alle gevallen de mogelijkheid voor zichzelf open houden om een gesprek met een gast en of gasten aan te gaan.
Wij gaan uit van het positieve maar we weten ook dat we te maken kunnen krijgen met mensen die met onzuivere bedoelingen aan willen gaan.
De kerkenraad wil de heiligheid van de tafel maximaal kunnen bewaken en wil indien nodig iemand de toegang kunnen weigeren.

De kerkenraad houdt de lijn vast dat gasten uit de bij punt 1 genoemde kerken een avondmaalbriefje mee nemen. Deze briefjes kunnen ook per mail naar de scriba van de GKV te Urk worden verstuurd.

Mocht een gast uit de bij punt 1 genoemde kerk bij één van de kerkenraadsleden persoonlijk bekend zijn dan kan hij of zij ook toegelaten worden zonder briefje.

Mocht een bij de kerkenraad niet bekende gast uit één van de kerken genoemd onder punt 1 en 2 zonder avondmaalsbriefje het avondmaal mee willen vieren dan dient een gesprek met ten minste twee ouderlingen uiterlijk de zaterdag voor de viering gevoerd te worden. Op grond van een goed getuigenis van de twee ouderlingen kan de gast toegelaten worden tot het avondmaal.

Namens de kerkenraad van de GKV te Urk, L. Eschbach, scriba.
Bron: Pro Ecclesia December 2017

De kerkenraad stemt in met de onderstaande artikelen

Toelating tot het heilig avondmaal.
(Nader Bekeken juli 2009 Gemeentebreed – ds. P. Niemeijer)

Avondmaal en gereformeerde leer.
(Nader Bekeken december 2009 Gemeentebreed –
ds. P. Niemeijer)

De betekenis van artikel 60 KO
(ds. P. Niemeijer – Antwoord op een vraag – Rondblik)

Besluit avondmaal bepaalt kerken bij verdeeldheid.
(Commentaar ds. P. Niemeijer 4 oktober 2005)