Belijdenissen

Waar komt het op aan? Vanaf het eerste begin van de christelijke kerk hebben christenen nagedacht en met elkaar gesproken over de boodschap van de bijbel. Waar staan we voor? Wat is het belangrijkste om door te geven aan onze kinderen en aan andere mensen? In de loop van de tijd heeft de kerk zich op verschillende punten uitgesproken en vastgelegd. Dat gebeurde in belijdenissen.

Basis
In overeenstemming met Gods woord worden in de belijdenissen essentiƫle standpunten voor leer en leven uitgewerkt en verwoord. Over veel is al nagedacht en voor allerlei dingen zijn al woorden gevonden. We hoeven niet steeds het wiel uit te vinden. Tegelijk wordt de roep gehoord ook over nieuwe vraagstukken in kerk en samenleving na te denken en bijbelse standpunten te formuleren.

Solidariteit
In de Gereformeerde Kerken hebben in totaal zes van die belijdenissen een bepaald gezag. We hebben afgesproken dat wat mensen namens onze kerk zeggen, moet passen bij deze belijdenissen. Samen met talloze andere kerken aanvaarden we drie belijdenissen van de oude kerk. Met andere gereformeerde kerken stemmen we in met drie uitvoeriger belijdenissen uit de zestiende-zeventiende eeuw.

Het gaat achtereenvolgens om:
De Oecumenische Geloofsbelijdenissen:
Apostolische Geloofsbelijdenis (pdf)
Geloofsbelijdenis van Nicea (pdf)
Geloofsbelijdenis van Athanasius (pdf)
Deze drie worden door bijna alle christelijke kerken in de wereld onderschreven.

De Drie Formulieren van Eenheid:
Nederlandse Geloofsbelijdenis (pdf)
Heidelbergse Catechismus (pdf)
Dordtse Leerregels (pdf)
Deze drie worden onderschreven door de meeste Nederlandse kerken van gereformeerde signatuur.

Werkafspraken
Een flink aantal afspraken over de gang van zaken in de kerken zijn vastgelegd in de zogeheten kerkorde.