M/V en ambt

De Generale Synode van Meppel heeft in juni 2017 verstrekkende uitspraken gedaan over de toelating van zusters tot alle ambten. De synode sprak uit dat er “Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot de ambten van diaken, ouderling en predikant”. Middels Pro Ecclessia en het organiseren van gemeenteavonden willen wij u laten weten hoe de kerkenraad van Urk deze synodebesluiten beoordeelt.

Om de gemeente te informeren over de M/V en ambt besluiten heeft de kerkenraad besloten om op de website de volgende informatie en bijbehorende artikelen te publiceren.

Neem kennis van de besluiten van kerk en kerkverband en de artikelen die over dit onderwerp gepubliceerd zijn.

Gemeentevergaderingen najaar 2021

 Gemeentevergadering 23 februari 2018

Brief GkV Rehoboth Urk – Classis 18 januari 2018- MV en ambt.

Brief GkV Rehoboth Urk -Generale_Synode_Ede_2014.

Officiële kerkelijke publicaties over M/V en ambt van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Generale Synode 2017:

Toelichtende brief van het moderamen met de besluiten van de GS 2017 over MV en ambt.

Vragenbeantwoording door de deputaten MV en ambt tijdens de behandeling van hun rapport door de GS 2017.

Aanvullend rapport inzake hoofdstuk 5 van het rapport Samen dienen van de deputaten MV en ambt.

Rapport van de deputaten MV en ambt – Samen dienen.

Samenvatting rapport van de deputaten MV en ambt – Samen dienen.

Rapport MV en ambt – Pijnpunten rond vrouw en ambt.

Generale Synode 2014:

Besluiten van de GS 2014.

Rapport van de synodecommissie die de behandeling van het deputatenrapport voorbereidde.

Rapport van de deputaten MV in de kerk.

Toelichting van de deputaten MV in de kerk bij het rapport – Samen verder in dienst van het evangelie.

Reactie op de toelichting bij Samen verder in dienst van het evangelie door Dick Slump – indiener van het minderheidsrapport.

 

Meer informatie en verwijzingen M/V en ambt.

In dit artikel zijn verwijzingen overgenomen van de website van GKv Capelle aan de IJssel – Noord.http://www.gkv-capelle-noord.nl/kerk/mv-en-ambt/meer-informatie-en-verwijzingen/

Link naar boek Kathy Keller, Christus, Gerechtigheid En M/V Rolverdeling. https://www.gkv-capelle-noord.nl/kerk/mv-en-ambt/meer-informatie-en-verwijzingen/

Link naar site Zonen en dochters profeteren.
https://manvrouwkerk.wordpress.com/artikelen/

Link naar deputaten GKV M/V in de kerk.
https://www.gkv.nl/organisatie/deputaatschappen/mvindekerk/

Link naar Bezinning Man, Vrouw en Ambt.
https://www.bezinningmvea.nl/

 Link naar blog ds. M. Haak.
https://jmhaak.com/2016/11/13/bijbelse-vrouwelijke-ambtsdragers-gedachten-bij-het-deputatenrapport-gkv/

 Link naar blog ds. R.T. te Velde.
https://theologieplus.net/2017/07/10/ambt-mv-besluit-en-gronden/

Advies-prof.-J.-v-Bruggen-inz-rapport-MV-2014.
http://www.gkv-capelle-noord.nl/wp-content/uploads/2017/12/Advies-prof.-J.-v-Bruggen-inz-rapport-MV-2014.pdf

Nader Bekeken 2017 Artikelen M/V N.a.v. synodebesluiten over M/V en ambt
http://www.woordenwereld.nl/artikelen-m-v.html

 Nader Bekeken: eerdere Artikelen ‘Vrouw en kerk’.
http://www.woordenwereld.nl/nader-bekeken/8-startpagina/306-artikelen-vrouw-in-de-kerk.html

 Onderweg online: Vrouw in het ambt.
https://www.onderwegonline.nl/vrouw-in-het-ambt

Artikel Prof. dr. C. Van Dam. Nederlands besluit over de vrouw in het ambt van ouderling.
http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1790:profdr-c-van-dam-nederlands-besluit-over-de-vrouw-in-het-ambt-van-ouderling-gewogen-en-te-licht-bevonden&catid=153:de-vrouw-in-het-ambt&Itemid=968

 Artikel Prof. dr. C. Van Dam. Hoe overtuigend is het bewijs van de Synode Meppel om de vrouw als diacones in het ambt te bevestigen?
http://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=10&item=1495&zoekterm=Van%20Dam