Onze Gemeente

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Rehoboth Urk is ontstaan na de vrijmaking.

Op 1 mei 2023 is de Rehoboth gemeente niet meegegaan in de fusie van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt met de Nederlands Gereformeerde kerken. Zij heeft ervoor gekozen te blijven wie ze was, namelijk Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Samen met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Capelle Noord en van Vroomshoop vormt de Rehoboth gemeente de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland en erkennen zij elkaar als genabuurde kerken.

Deze gemeenten willen onverkort vasthouden dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, dat nagesproken wordt in de 3 formulieren van enigheid (Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). Vanuit deze visie wordt door beide gemeenten gezocht naar verbindingen met kerken die hetzelfde nastreven om uiteindelijk te komen tot een nieuwe gereformeerde oecumene.

Het niet meegaan met de fusie heeft geleid tot vertrek van maar ook tot aanwas van gemeenteleden. Daardoor is het karakter van onze gemeente dat sterk familie en plaatselijk gericht was veranderd naar een gemeente met een meer regionale functie. Vanuit een straal van ca. 40 km rondom Urk hebben zich gemeenteleden bij ons aangesloten. De hartelijke verbondenheid in Christus om iedere zondag tweemaal samen te komen onder de zuivere bediening van het Woord van God wordt door alle gemeenteleden als een groot voorrecht ervaren.

In de predikanten H.T. Wendt en F.J. Bakker, die sinds 1 september 2023 aan onze gemeente verbonden zijn, heeft God onze gemeente rijk gezegend. Samen met een voltallige kerkenraad bearbeiden zij onze gemeente van ca. 650 zielen met veel jeugd (ca. 250 jongeren in de leeftijd tot 25 jaar).

Het gemeenteleven is volop in beweging. Naast de wekelijkse catechisaties aan jongeren, die voor het overgrote deel door de eigen predikanten worden gegeven, kent onze gemeente ook een bloeiend verenigingsleven. Samen bezig zijn met het Woord van God en wat dat betekent voor ons dagelijks leven is wat ons bindt. Een lichtend Licht zijn in een steeds donker wordende wereld is een opdracht die we samen met vallen en opstaan vormgeven.

De vorming van de Nederlandse Gereformeerde Kerken heeft op meerdere plaatsen in Nederland gezorgd dat broeders en zusters uit voornamelijk de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt op zoek zijn gegaan naar aansluiting met de kerken die niet meegegaan zijn met de gefuseerde kerk. Dit heeft ertoe geleid dat er sinds 1 oktober 2023 een preekplaats is ingesteld in Vollenhove en sinds 1 november in Drachten. Wekelijks worden daar op zondagmiddag leerdiensten gehouden, waarbij Urk toezicht houdt.

We zijn God dankbaar voor de mogelijkheden die wij krijgen om in deze geseculariseerde wereld gemeente te mogen zijn, waarbij het Licht van de kandelaar vanaf de bult op Urk schijnt over een groot deel van Nederland. Aan Hem alle eer, lof en aanbidding.

Wilt u als gast onze kerkdiensten bezoeken? Ons kerkgebouw genaamd de ‘Rehobothkerk’ is gelegen aan Nagel 32 op Urk en kent geen drempels. Iedere zondag worden er twee erediensten belegd om 10.00 uur en 17.00 uur. Rondom ons kerkgebouw is voldoende ruimte om uw auto te parkeren. Wanneer u de ochtenddienst bezoekt is er na afloop tijd om in de hal van de kerk na te praten onder het genot van een kop koffie, thee of fris. Online zijn onze diensten te volgen via You tube.

We gebruiken in de eredienst de NBG-51 vertaling. De psalmen, gezangen en liederen worden gebeamd, zodat u net als wij enthousiast God met onze stemmen kunnen loven. Want zingen, dat kunnen we op Urk, geïnspireerd door de begeleiding van onze fantastische organisten. De erediensten beginnen we in de regel met een voorzang.

Wanneer onze eigen predikanten niet zijn ingeroosterd om voor te gaan, gaan andere predikanten voor die net als wij staan op het fundament van Schrift en belijdenis. De kerkenraad heeft hiervoor een kanselbeleid opgesteld, zodat iedere voorganger weet wat van hem verwacht wordt. In de praktijk kunnen dat voorgangers zijn die met name uit de voormalige Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) komen, de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK), de Gereformeerde Kerk Urk (GKU), de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), de Gereformeerde Kerken (Hersteld) (DGK), de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) of de Hersteld Gereformeerde Kerk (HGK). Ook in het ruime aanbod van voorgangers zien wij de Hand van God die ons zo rijk zegent met dienaren van het Woord.

Wilt u meer informatie over onze gemeente? Neem gerust contact op, meer informatie daarvoor vindt u deze link