Vaste vrijwillige bijdrage VVB

Van de gemeenteleden wordt een vaste vrijwillige bijdrage (VVB) gevraagd om alle kosten van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Urk te kunnen betalen.

U moet daarbij niet alleen denken aan de salariskosten (predikant en koster) of exploitatie van het kerkgebouw en pastorie (onderhoud, rente en aflossing), maar ook aan verplichtingen de wij hebben binnen het kerkverband. Wij worden gevraagd een jaarlijkse bijdrage te geven aan diverse bestemmingen, zoals verschillende deputaatschappen, hulpbehoevende kerken in de Classis, Vereniging Stichting Emeritering (pensioenvoorziening predikanten) Zending evangelisatie en hulpverlening.

De vaste vrijwillige bijdrage is naar draagkracht.
Om de hoogte van de VVB te kunnen bepalen hebben wij richtlijnen vastgesteld. Wij verzoeken u uw VVB eens tegen het licht te houden aan de hand van deze richtlijnen.

Voor tweeverdieners, dubbele inkomens of meerdere inkomens: alles bij elkaar optellen.

We beseffen dat we in de manier waarin we omgaan met geld en goed in de eerste plaat verantwoording schuldig zijn aan de Here. Hij vraagt ons Hem te eren met onze rijkdom (Spreuken 3:9) en daarbij de naaste in weldadigheid en mededeelzaamheid niet te vergeten (Hebreeen 13:16). De Bijbel leert ons dat God de blijmoedige gever liefheeft
(2 Korinthiers 9:7) en daarom willen we ook elkaar aanspreken op de omgang met ons bezit.

Heeft u vragen naar aanleiding van de richtlijnen VVB of over het invullen van het Invulformulier VVB dan kunt u contact opnemen met de diaconie, de Financiële commissie of de penningmeester.