Vaste vrijwillige bijdrage VVB

Van de gemeenteleden wordt een vaste vrijwillige bijdrage (VVB) gevraagd om alle kosten van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Urk te kunnen betalen.

U moet daarbij niet alleen denken aan de salariskosten (predikant en koster) of exploitatie van het kerkgebouw en pastorie (onderhoud, rente en aflossing), maar ook aan verplichtingen de wij hebben binnen het kerkverband. Wij worden gevraagd een jaarlijkse bijdrage te geven aan diverse bestemmingen, zoals verschillende deputaatschappen, hulpbehoevende kerken in de Classis, Vereniging Stichting Emeritering (pensioenvoorziening predikanten) Theologische Universiteit, Zending en hulpverlening, Evangelie verkondiging onder Moslims en asielzoekers.
Deze jaarlijkse bijdrage is pl. € 120.- per lid per jaar. Nemen we als voorbeeld een gezin met 3 kinderen dan is de bijdrage per jaar voor het gezin € 600.-, dat is € 50.- per maand wat de kerk verplicht moet afdragen.

De vaste vrijwillige bijdrage is naar draagkracht.
Om de hoogte van de VVB te kunnen bepalen hebben wij richtlijnen vastgesteld. Wij verzoeken u uw VVB eens tegen het licht te houden aan de hand van deze richtlijnen.

Voor tweeverdieners, dubbele inkomens of meerdere inkomens: alles bij elkaar optellen.

Kinderaftrek:
Voor gezinnen met kinderen kan in mindering gebracht worden:
Kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, basisonderwijs € 5,- per kind per maand.
Kinderen in de leeftijd van 13-18 jr, voortgezet onderwijs en studerende kinderen van 18 jr. en ouder die t.l.v. komen van de ouders, € 10,- per kind per maand.

Vaste afdrachten per lid zijn pl.m. € 120,- per jaar. Voor een gezin met 3 kinderen is dat € 600,- per jaar (€ 50,- per maand). In dit bedrag is dus niet begrepen de kosten van huisvesting, rente/aflossing, lonen/tractement etc.

We beseffen dat we in de manier waarin we omgaan met geld en goed in de eerste plaat verantwoording schuldig zijn aan de Here. Hij vraagt ons Hem te eren met onze rijkdom (Spreuken 3:9) en daarbij de naaste in weldadigheid en mededeelzaamheid niet te vergeten (Hebreeen 13:16). De Bijbel leert ons dat God de blijmoedige gever liefheeft (2 Corinthiers 9:7) en daarom willen we ook elkaar aanspreken op de omgang met ons bezit.

Heeft u vragen naar aanleiding van de richtlijnen VVB of over het invullen van het VVB formulier dan kunt u contact opnemen met de diaconie, de Financiële commissie of de penningmeester.