Meditatie Januari 2024

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
Hebr. 13:8

Is dat niet een prachtige tekst voor rondom de jaarwisseling? Zo in de
trant van: De Here was er in 2023, Hij zal er ook in 2024 zijn. Ik denk
dat die tekst ons heel wat meer te zeggen heeft, als je kijkt naar het
verband, waarin dit gezegd wordt. De schrijver heeft net zijn lezers
vermaand, om hun voorgangers te gedenken, die het Woord van God
gesproken hebben. Zeg maar: wees dankbaar voor de prediking, die
door mocht gaan. En al het ambtelijke werk. Maar besef, dat het niet
gaat om de personen, die het ambt bekleden in de kerk. Het gaat om
Jezus Christus. Hij is het enige en stevige fundament, waar je op kunt
bouwen. Om dat te begrijpen moet je wel weten, wie Jezus Christus
‘gisteren’ was. En wat Hij voor je deed.
Christus is er altijd al geweest. Van eeuwigheid. In den beginne was
het Woord, zegt Johannes. En het Woord was bij God, en het Woord
wàs God. Toen kwam dat geweldige werk van Christus in het
verleden: het Woord is vlees geworden. We hebben Zijn heerlijkheid
aanschouwd, de heerlijkheid van de eniggeborene van de Vader, vol
van genade en waarheid. Er is nog meer te zeggen waarom Christus
in het verleden al zo belangrijk voor ons was. God heeft ons immers
in Hem uitverkoren, voor de grondlegging van de wereld, Efeze 1:4.
Tóen was Hij al met u en met jou bezig. Opdat wij heilig en
onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons
tevoren er toe bestemd, als zonen van Hem te worden aangenomen,
door Christus, naar het welbehagen van Zijn wil. Dat zijn grote
woorden, maar God heeft ze waargemaakt. Je ziet het in de
merkwaardige geschiedenis met Zijn volk. Je ziet het natuurlijk
helemaal in het leven en werk van Jezus Christus. Dat hebben we te
danken aan Hem. Omdat Hij ons met God verzoend heeft door Zijn
unieke offer. Ook in dit nieuwe jaar werkt Hij door aan uw verlossing.
Elke dag, elk moment zelfs, zal Hij met u en jou bezig zijn. Want aan de rechterhand van de Vader pleit Hij voor ons. Door Hem regeert de
Vader alle dingen naar de laatste dag toe.
Mensen zijn onberekenbaar, aardse zekerheden zijn erg vergankelijk,
regeringsleiders wisselen. Maar op Jezus Christus kunt u aan. Met
Zijn verlossingswerk uit het verleden is Hij vandaag en morgen het
fundament van Zijn gemeente. Daardoor blijf je overeind. Ook
persoonlijk. Omdat Zijn liefde en trouw niet verandert. Niets kan ons
losmaken van Zijn gemeenschap, Zijn genade. Hij is niet vandaag zus.
En morgen zo. Hij blijft, wat Hij voor u was. De vaste rots van uw
behoud. Er zal zich dit jaar weer veel aan u opdringen als de vastheid
en de vulling van uw leven. Waar je je aan kunt optrekken: een
gelukkig huwelijk, een fijne baan, je mooie huis, de zorgvuldig
uitgekiende polismap. Dingen waar je van genieten mag. En we
danken God ervoor. Maar het is allemaal erg breekbaar. Helemaal
ongeschikt als fundament voor je leven.
Er is maar één zekerheid, waar je op kunt bouwen: Jezus Christus,
onze Here. Dat blijft de boodschap. Ook dit jaar. Want de behoudenis
is in niemand anders. Want er is ook onder de hemel geen andere
naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden
worden, Hand. 4:12. Het fundament van gisteren blijft de boodschap
voor vandaag. God houdt niet op, zijn volk de vaste koers te wijzen
door het Woord, dat Hij ons geopenbaard heeft. Veel mensen zien de
toekomst somber in. Dat wordt mee in de hand gewerkt door de
toestand in de wereld en de prognoses. En, laten we maar nuchter
zijn, de situatie in de wereld is niet rooskleurig. De situatie wijzigt zich
permanent. Maar bij alle veranderingen blijft Jezus Christus dezelfde.
Hij gaat met u mee dit jaar. Het hele leven door. Hijzelf heeft gisteren
al een belofte geschreven boven de dag van vandaag: “Zie, Ik ben met
u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Matt.28:20.
Daarheen zijn we op weg. Leeft u in die spanning van Zijn
wederkomst? Hij die terugkomt op de wolken, is Dezelfde als het
Kind in de kribbe en de Man aan het kruis. De Redder! Daarom weten we
ons veilig bij Hem. In leven. Ook in het sterven als dat misschien
komt.

Zo ligt er een nieuw jaar voor ons. Deo Volente. Met nieuwe
mogelijkheden om Hem te dienen. Met nieuwe kansen om wat te
betekenen voor elkaar in de gemeenschap der heiligen. Met nieuwe
perspectieven op de vergeving van de zonden. Jezus Christus blijft
namelijk dezelfde. Wij verwachten onze hulp van de Naam van de
HEERE die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dàt is onze hoop
voor de toekomst. Een hoop die gefundeerd is in het werk, dat Jezus
Christus gisteren al volbracht heeft, wat Hij vandaag aan u als
boodschap doorgeeft: vergeving van de zonde, vernieuwing van het
leven. En vooral: dat Hij terugkomt. Een nieuwe hemel. En een
nieuwe aarde. En een Here, die ook dan maar steeds Dezelfde blijft.
Tot in eeuwigheid! Daarom hebben we hoop.

Gelukkig nieuwjaar! Want Hij blijft Dezelfde!

AvH Ϯ