Liturgische invulling van de erediensten

Liturgische invulling van de erediensten in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt “Rehoboth” te Urk.
Gastpredikanten zijn op Urk van harte welkom! Wij vertrouwen erop dat zij, net als wij, de Bijbel als Gods Woord van harte aanvaarden en naspreken, evenals de gereformeerde belijdenis, verwoord in de drie formulieren van eenheid.

Het wel of niet toepassen van het synodebesluit vrouwen in de ambten toe te laten is in de vrijheid van de kerken gegeven.
De raad van de GKv op Urk kiest er uitdrukkelijk voor geen vrouwen in de ambten toe te laten.
Wij vragen u vriendelijk maar beslist om hierbij in de dienst aan te sluiten.

Er wordt gebruik gemaakt van de NBG-Bijbelvertaling uit 1951.

Uit het gereformeerde kerkboek van 2004 worden, naast de 150 Psalmen, de volgende liederen gezongen:
23 47 70 89 100 109 123 139 155 163 176a
25 48 73 90 101 110 129 140 156 165 177
34 50 75 91 102b 111 131 141 157 166 179a
36 52 78 92 103 114 132 143 158 167 179b
37 64 79 94 106 115 134 144 160 168
38 68 81 95 107 118 135 145 161 170
39 69 85 99 108 119 137 154 162 171

Daarbij uit het Liedboek voor de Kerken(1973):
9 30 78 124 189 285 300 360 397 432 456 470
14 39 87 125 215 293 320 367 409 434 457 473
21 43 95 135 221 296 328 392 423 442 459
26 75 119 139 284 299 358 393 429 444 460

De geloofsbelijdenis(179a en 179b) wordt staande gezongen.
Als de geloofsbelijdenis wordt voorgelezen blijven wij in de regel zitten, tenzij de voorganger verzoekt om hierbij te gaan staan.

Er wordt geen gebruik gemaakt van het gezongen VOTUM en het AMEN, ook niet na de zegen aan het eind van de dienst.
De voorganger spreekt het amen uit.

In de gemeente van Urk is het gebruikelijk dat de voorganger een net kostuum draagt.

Update januari ’19