Liturgische invulling van de erediensten

Liturgische invulling van de erediensten in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt “Rehoboth” te Urk.

Gastpredikanten zijn in de GKV ‘Rehoboth’ van harte welkom. Wij vertrouwen erop, dat zij evenals wij de Bijbel als Gods Woord van harte aanvaarden en zich daarbij binden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften (N.G.B.; H.C.; D.L.).

Dit houdt volgens artikel 7 N.G.B. in, dat gastpredikanten de Bijbel uitleggen volgens de gereformeerde hermeneutiek. Volgens deze hermeneutiek is het geschreven en door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God duidelijk en in alle opzichten volledig.

Het besluit van de Generale Synodes (Meppel 2017 en Goes 2020) om de ambten open te stellen voor vrouwen is gebaseerd op een andere manier van Bijbellezen. De GKV ‘Rehoboth’ acht die nieuwe hermeneutiek niet in overeenstemming met de gereformeerde belijdenis en is daarom dolerende kerk geworden binnen het kerkverband, welke positie door de classis Kampen in februari 2021 is aanvaard.

Wij vragen u vriendelijk maar beslist met boven staande in de dienst rekening te houden.

Er wordt gebruik gemaakt van de NBG-Bijbelvertaling uit 1951.

Uit het gereformeerde kerkboek van 2004 worden, naast de 150 Psalmen, de volgende liederen gezongen:
23 47 70 89 100 109 123 139 155 163 176a
25 48 73 90 101 110 129 140 156 165 177
34 50 75 91 102b 111 131 141 157 166 179a
36 52 78 92 103 114 132 143 158 167 179b
37 64 79 94 106 115 134 144 160 168
38 68 81 95 107 118 135 145 161 170
39 69 85 99 108 119 137 154 162 171

Daarbij uit het Liedboek voor de Kerken(1973):
9 30 78 124 189 285 300 360 397 432 456 470
14 39 87 125 215 293 320 367 409 434 457 473
21 43 95 135 221 296 328 392 423 442 459
26 75 119 139 284 299 358 393 429 444 460

De geloofsbelijdenis wordt staande gezongen. Hiervoor wordt gezang 179a of 179b gebruikt.
Als de geloofsbelijdenis wordt voorgelezen blijven wij in de regel zitten, tenzij de voorganger verzoekt om hierbij te gaan staan.

Er wordt geen gebruik gemaakt van het gezongen VOTUM en het AMEN, ook niet na de zegen aan het eind van de dienst.
De voorganger spreekt het amen uit.

In de gemeente van Urk is het gebruikelijk dat de voorganger een net kostuum draagt.

Update juni ’21