Diaconie

Het unieke van de christelijke gemeenschap is dat het initiatief niet van ons, maar van God komt. Hij ziet naar ons om, roept ons en vormt ons tot een nieuwe gemeenschap. Deze gemeenschap heeft drie doelen:

Omgang met de levende God, zowel persoonlijk als gezamenlijk via onze samenkomsten. We leven tot eer van zijn grootheid (Ef. 1:12).
Gemeenschap met elkaar, waarbij we naar elkaar omzien, elkaar dienen en samen groeien in geloof, hoop en liefde.
Dienst aan de samenleving in woord en daad, dit is gericht op de hele mens.

Er zit kracht in een liefdevolle gemeenschap. Zo’n gemeenschap is een gave van God. Tegelijkertijd is het een opgave en een roeping, waar we bewust aan moeten werken. Dat is nog een hele uitdaging in een samenleving waar we gewend zijn onszelf vooral als individu te zien.

Dienen
Ons woord diaconie komt van het Griekse woord diakonia dat dienen betekent. Zelf omschrijft Jezus zijn werk regelmatig met het woord dienen. Maar ook zijn volgelingen moeten hierom bekend staan. Om het belang nog eens heel duidelijk te maken, waste Hij op de avond voor zijn sterven de voeten van zijn discipelen. Een klus die normaal gesproken door een slaaf werd gedaan. De Meeste(r) werd de minste en vraagt ons om zijn voorbeeld te volgen. Dien de ander. Wees de minste. Want zo heb ik ook jou liefgehad. En dat is niet voorbehouden aan jou als diaken. In onze omgang met elkaar en anderen zal dienen hét kenmerk zijn. The heart of the matter. Zo zal iedereen kunnen zien dat we volgelingen van Jezus zijn (Joh 13:35).

Delen
De opdracht om te dienen geeft Jezus voordat hij het Avondmaal instelt op de avond voor zijn sterven. Om het belang nog eens te onderstrepen. Zijn timing verbind ons dienen direct aan Zijn lijden en sterven. Voel je hoe dicht het diaconaat bij het hart van het evangelie zit?

In de eerste gemeenten was de zorg voor de armen heel direct verbonden aan het avondmaal. Gemeenteleden brachten brood en wijn mee naar de onderlinge samenkomsten. Na het samen eten werd het avondmaal gevierd. Vervolgens werd van het eten en drinken uitgedeeld naar behoefte. Zo werd brood en de wijn niet alleen geestelijk maar heel concreet met elkaar gedeeld.

Doen
‘Doe wat ik heb gedaan’ zegt Jezus. Daarmee krijgt diaconaat iets heel praktisch. Diaconaat wordt ook wel de handen en voeten van je geloof genoemd. Als kerk moeten we naast praten over liefde, genade, herstel van gebrokenheid, onze woorden zoveel mogelijk in de praktijk brengen. Dat kan overigens veel van ons vragen. Jezus was bereid om alles op te geven. En wij?

Diaconaat
Diaconaat heeft dus te maken met dienen, delen en doen. Daarbij ligt de focus op het helpen van de naaste in nood. Denk daarbij aan ‘mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken; gevangen zijn in armoede of schulden, in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand moeten ophouden; dak- of thuisloos zijn, mede als gevolg van het verhardende politieke en maatschappelijke klimaat; of die door ouderdom verkommeren achter de geraniums en het Zwitserlevengevoel alleen kennen van de reclame’. Die mensen mogen we dienen, mee delen en het voor doen.

Ware eredienst
Het belang van ons helpen van de ander zien we duidelijk in Mattheus 25. Daar wordt het zelfs omschreven als het dienen van Jezus zelf! Niet voor niets noemt Jacobus het als een cruciaal element van onze ware eredienst. Diaconaat behoort tot ‘the heart of the matter’. De gemeente kan er niet zonder!

De gemeente aangespoord
Er zijn veel teksten in de Bijbel die ons aansporen om onze liefde voor de naaste te bewijzen met concrete daden. De christelijke gemeente behoort in navolging van het voorbeeld van Jezus een diaconale gemeente te zijn. Zo’n gemeente zorgt ervoor dat:

niemand in haar midden gebrek heeft.
gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid daadwerkelijk kenmerkend zijn voor de gemeente.
niemand in de gemeente ongetroost leeft onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede;
de naaste in nood wordt geholpen.
We mogen groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen. En mensen die je lief hebt, die help je toch als ze hulp nodig hebben?! Daadwerkelijke liefde is het werk van de hele gemeente. Diaconaat is dus niet uitbesteed aan een college van diakenen!

DE BIJBEL OVER WOORD & DAAD

Kol. 3:17, 2 Thess. 2:17, Jakobus 1:22, 2:17, Lev 19:10, Rom 12:17, Galaten 6:10, 1 Thess. 3:12, 2 Petr. 1:7, 1 Tim. 2:1, Titus 2:11. Lees ook vraag & antwoord 55 uit de Heidelbergse Catechismus.