Gemeentevergadering 23 februari 2018

De Generale Synode van Meppel heeft in juni 2017 verstrekkende uitspraken gedaan over de toelating van zusters tot alle ambten. De synode sprak uit dat er “Schriftuurlijkegronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot de ambten van diaken, ouderling en predikant”. Middels Pro Ecclessia en het organiseren van gemeenteavonden willen wij u laten weten hoe de kerkenraad van Urk deze synodebesluiten beoordeelt.

 Als kerkenraad hebben we de besluiten bestudeerd en samen besproken. De gronden onder de besluiten konden ons niet overtuigen dat het juist is om de ambten voor de zusters in de gemeente open te stellen.
Wij moeten daarom concluderen dat de uitvoering van de besluiten van de Generale Synode om de ambten voor zusters open te stellen niet verantwoord is. Daarom zullen we aan de GS onze moeiten voorleggen met het verzoek de hele materie opnieuw te bezien (revisie).

 De kerkenraad heeft besloten:
1. Dat er in onze kerkelijke gemeente geen vrouwelijke leden worden geroepen tot de ambten. De argumenten voor de besluiten hebben de kerkenraad er niet van overtuigd dat er ruimte is om de ambten open te stellen voor de zusters
van de gemeente. Zonder overtuigende argumenten vanuit de Schrift is het niet verantwoord dit wel te doen.

 De kerkenraad meent dat de Generale Synode ten onrechte:
a. De gelijkheid van man en vrouw als kenmerkend ziet voor het Nieuwe Verbond.
b. De zogenaamde zwijgteksten niet doorslaggevend acht, zonder aan te geven hoe deze teksten dan wel opgevat moeten of kunnen worden,
en voorbijgaat aan wat de Schrift opmerkt over wat wij “het regeerambt” noemen. (bevestigd door de GS van Ommen 1993)

c. De ambten voor mannen en vrouwen openstelt, zonder daarbij te hebben doordacht wat de eigenheid van man en vrouw (in Bijbelse zin) betekent voor hun functioneren in de gemeente en eventueel in het ambt.
d. Verzuimt overtuigende gronden aan te dragen om af te wijken van de overtuiging van vele eeuwen en van de meeste kerken wereldwijd, om op grond van 1 Timotheüs 2 en 3 ambten van leer en toezicht te rekenen tot
de verantwoordelijkheid van de man;
e. Dit besluit neemt terwijl het ons vervreemdt van onze zusterkerken in binnen- en buitenland. (CGK; ICRC-lidmaatschap)

2. Aan de eerstvolgende Generale Synode revisie te vragen van de genomen besluiten rond vrouw in het ambt en de onderliggende wijze van omgaan met de Schrift, en haar te verzoeken de eventuele openstelling van ambten voor vrouwen opnieuw te doordenken en daarbij nadrukkelijk de punten die de kerkenraad heeft ingebracht in de
overwegingen te betrekken.

3. De classis Kampen te verzoeken om een verzoek voor vervroegde synode te ondersteunen.

4. De kerkenraad middels haar liturgische instructie van haar gastpredikanten verlangt om in de verkondiging het besluit van de kerkenraad te volgen. (zie: liturgische instructie Rehoboth kerk Urk – website rehobothurk.nl)

Tijdens de gemeente vergadering van November 2017 heeft dominee de Boer een uitgebreid referaat gehouden. Daarin heeft hij niet zijn persoonlijke gevoelen, maar dat van de kerkenraad verwoord.
De kerkenraad had voor deze eerste avond als doel u vooral te informeren. Na afloop van de avond was wel duidelijk dat nog lang niet alle vragen zijn gesteld, en daarvoor wil de kerkenraad graag ruimte geven in een gemeente- vergadering op D.V. vrijdag 23 februari 2018.

U ontvangt binnenkort een aantal stukken ter voorbereiding in uw postvak. Denk aan een aantal artikelen uit o.a. Nader Bekeken, Studiemateriaal en een samenvatting van het referaat van dominee De Boer. Tijdens de gemeenteavond willen we middels een aantal vragenrondes u de gelegenheid geven tot het stellen van vragen over dit onderwerp. De kerkenraad roept u op, uw vragen vooraf te formuleren en zo mogelijk schriftelijk te stellen. Zo kunnen wij ons goed voorbereiden, en we zijn van mening dat dit bijdraagt aan een goede inhoudelijke bespreking.

Agenda:

19:30 Opening. Bijbel lezen, zingen, gebed.

19:45 Korte intro en toelichting bij genomen besluiten, recente ontwikkelingen.

20:00 Vragen ronde 1.

20:30 Pauze, gelegenheid tot onderling gesprek en stellen van schriftelijke vragen.

21:00 Vragen ronde 2.

21:30 Sluiting.

In een vragenronde zal de kerkenraad de vragen inventariseren. Deze worden verzameld en vervolgens gebundeld beantwoord. De kerkenraad wil met deze
vragenrondes zoveel mogelijk gemeente leden de gelegenheid geven om vragen te stellen.

 Kunnen we alles beantwoorden?
Het is mogelijk dat we sommige vragen niet kunnen beantwoorden. U moet dan denken aan vragen over toekomstige ontwikkelingen. Wie weet hoe het in de
toekomst gaat? Dergelijke vragen zijn op dit moment moeilijk te beantwoorden en misschien wel helemaal niet te beantwoorden. De kerkenraad vraagt daarvoor uw gebed en vertrouwen.

Namens de Kerkenraad,
Louwe Kater (preses)