Interne Vertrouwenspersoon (IVP)

Even voorstellen

Wie zijn we?
Wij zijn Anja Brouwer en Marlies Hoorn.
Wij zijn door de kerkenraad aangesteld als Interne  Vertrouwenspersoon (IVP).

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de veiligheid in de kerk. Vanuit die verantwoordelijkheid benoemt de kerkenraad gemeenteleden tot Interne Vertrouwenspersoon.

Het takenpakket van de IVP is tweeërlei:

1. Preventie
2. Eerste aanspreekpunt bij klachten.

De IVP is neutraal, gaat vertrouwelijk om met verstrekte informatie en werkt volledig zelfstandig. Wel is de IVP vrij om advies in te winnen van of overleg te plegen met deskundigen.

De IVP zorg voor de eerste opvang bij klachten die betrekking hebben op seksueel misbruik door hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben en tijdens het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig hebben gemaakt.

Onder eerste opvang wordt verstaan het bieden van een luisterend oor en, na advies te hebben ingewonnen bij het IVP netwerk of het Meldpunt Misbruik, het adviseren van klager over het nemen dan wel afzien van verdere stappen.

De IVP is formeel verantwoording schuldig aan de kerkenraad. Dit houdt in dat eenmaal per jaar van de werkzaamheden verslag wordt uitgebracht aan de kerkenraad. In dit verslag worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan; er wordt alleen vermeld of en zo ja door hoeveel gemeenteleden de IVP is benaderd en hoeveel gesprekken er zijn gevoerd. De IVP legt eveneens verantwoording af van de door haar/hem ondernomen stappen op het gebied van preventie.

Kijk ook voor meer informatie op www.meldpuntmisbuik.nl

Achter in de kerk liggen folders en er hangt een poster in de hal van de kerk.

Met vriendelijke groet,

Anja Brouwer
06-27198635
anja@rehobothurk.nl

Marlies Hoorn
06-27224204
marlies@rehobothurk.nl