Erediensten

Voor de live uitzendingen via YouTube kan je de link “https://www.youtube.com/channel/UCjRE7tJunublK9efFgBT7_Q?view_as=subscriber” gebruiken.
Meer info hierover kan je vinden op de “Live Uitzending” pagina

Maandag 1 juni, 2e Pinksterdag
Voorganger ds. Lucius de Graaff – Heerde
Liturgie:
Gesproken Votum en zegen
Gez. 102b: 1 en 2 (Ja, de Trooster is gekomen)
Gebed voor de opening van de Schrift
Ps. 119: 40
Schriftlezing: Numeri 11, 16 – 17 en 24 – 30
Ps. 106: 21 en 22
Preektekst: Numeri 11, 29
Thema:
PROFETEERDE IEDEREEN MAAR
de wens van Mozes is vervuld
Gez. 103: 5 en 6 (O Schepper, Geest, woon in uw kerk)
Belijdenis van Nicea
Gez. 144: 1 en 7 (Heer God, wij allen loven U)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps. 150: 1 en 2
Zegen en gesproken amen

Zondag 31 mei, Pinksteren morgendienst.
Voorganger ds. A.A.J. de Boer.

Zondag 31 mei, Pinksteren middagdienst.
Voorganger ds. B. Schaaij.
Liturgie:
Votum groet
Zingen Ps 97: 1, 2, 5
Gebed
Lezen Exodus 34: 29-35, Hand 2: 1-4.
Zingen Ps 143: 9
Lezen 2 Kor. 3
Prediking Tekst 2 Kor 3: 18
Thema: De Geest bewerkt onze hemelse luister
Zingen LvK 95, Nu bidden wij met ootmoed
Belijden
Zingen GK06 161, Heer u bent mijn leven
Dankgebed
Collecte
Zingen GK06 106: 2,3,4, God in de hoog alleen zij eer
Zegen

Zondag 24 mei, morgendienst.
Voorganger ds. A.A.J. de Boer.
Liturgie:
Ps. 149 : 1, 2
Wet
Ps. 27 : 3, 7
Gebed
Lezen Hand. 1 : 12 – 26
Ps. 55 : 1, 9, 10
Tekst Hand. 1 : 13 – 14
Preek
Wachten op Gods belofte
Dat doe je: 1 samen, 2 biddend, 3 werkend
Ps. 71 : 1, 2, 3
Gebed
Collecte
Lb 21 : 1, 3, 7

Zondag 24 mei, middagdienst.
Voorganger ds. H. Hidding.
Liturgie:
Lezen : Romeinen 8 : 18 – 39
Tekst : Romeinen 8 : 18
Ps 42 : 1, 5 en 7
Ps 27 : 4
Ld 429 : 1
Ps 33 : 8
Gz 115 : 1 en 2

Hemelvaartsdag:
Uitzending van 2020-05-21 10:00

VoorgangerL ds. A.A.J.de Boer
Tekst: Mattheus 28 : 20
Thema: Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zondag 17 mei morgendienst:
Voorganger ds. A.A.J. de Boer
Uitzending van 2020-05-17 10:01

Liturgie:
Votum (voorganger)
Zegengroet (voorganger)
Amen (voorganger)
Ps. 33 : 1, 3
Wetslezing
Ps. 51 : 4, 5
Gebed
Lezen Ps. 104 : 1 – 35
Ps. 144 : 1, 4
Tekst Ps. 104 : 30
Preek
Gods Geest is een vernieuwende Geest.
1. in de schepping
2. in de mens
3. in Gods plan
Ps. 104 : 8, 10
Gebed
Collecte
Gez. 145 : 1, 2, 3, 4
Zegen (voorganger)
Amen (voorganger)

Zondag 17 mei middagdienst:
Voorganger ds. S.M. Alserda
Uitzending van 2020-05-17 16:59

Liturgie:
Votum + Zegengroet + Amen (alles gesproken)
Zingen: Ps 121:1,3,4
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gz 162:1,4 (‘k Heb geloofd en daarom zing ik)
Schriftlezing: Rom 8:16-28
Zingen: Ps 73:9,10
Tekst: HC Zondag 1
Preek
Zingen: Gz 161:1-4 (Heer, U bent mijn leven)
Gebed
Collecte
Zingen: Ld 473:1,6,7,10 (Neem mijn leven, laat het Heer)
Zegen (+ gesproken Amen)

Zondag 10 mei morgendienst:
Voorganger ds. W.Q. Hoorn
Uitzending van 2020-05-10 09:58

Liturgie:
Votum en zegengroet
Zingen: Gezang 157 (Vader vol van vrees en schaamte)
Tien woorden van het verbond
Zingen: Psalm 121
Lezen: Johannes 21,15-25
Zingen: Psalm 89: 1 en 7
Tekst: Johannes 21,15-17
Amenlied: Gezang 160 (Groot is uw trouw o Heer)
Dankgebed
Collecte
Slotzang: Gezang 145 (Heer onze God hoe heerlijk is uw naam)
Zegen

Zondag 10 mei middagdienst:
Voorganger ds. H. Sj. Wiersma.
Uitzending van 2020-05-10 16:59

Liturgie:
Votum en zegengroet
Ps. 147: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Psalm 105: 1-22
Ps. 105: 1, 2 en 3
Preek (n.a.v. Zondag 52)
We sluiten het gebed af met een bede (leidt ons niet in verzoeking), een lofverheffing en het woord Amen.
Zo leren we dat van de Here Jezus. Hij leert ons dat we veilig zijn bij onze hemelse Vader.
Je kunt gerust naar Hem toegaan.
Thema: Veilig in de handen van God.
1. Ik zal Hem eren.
2. Ik kan Hem vertrouwen.
Ps. 105: 20 en 21
Geloofsbelijdenis
Gez. 139: 3 en 6
Gebed
Collecte
Ps. 150: 1 en 2
Zegen

Zondag 3 mei morgendienst:
Voorganger ds. J. van de Wetering.
Uitzending van 2020-05-03 09:59

– Goedemorgen en hartelijk welkom in deze uitzending vanuit de Gereformeerde Kerk Rehoboth op Urk:
broeders en zusters, jongens en meisjes, en allen die thuis of waar ook meeluisteren of meekijken.
Namens de kerkenraad een gezegende eredienst.
– Mededelingen van de kerkenraad.
– Een woord vooraf: 75 jaar geleden kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog, die 80 jaar geleden begon.
Wat een zware tijd met veel spanning, onderdrukking, geweld, dood, concentratiekampen.
Morgen en overmorgen gedenken wij 75 jaar vrede en vrijheid in Nederland en West – Europa.
En nu, 2020, is de wereld plotseling weer in nood: anders !
Nu een oorlog tegen een onzichtbare vijand, een virus dat de wereld stil legt.
Er is veel lijden op aarde. Daarover gaat de liturgie en de preek.
Daarom beginnen wij de dienst met de woorden van psalm 121:

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen ?
Onze Hulp is in de Naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in
eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat Zijn hand begon. Amen.

Zegengroet – Amen.
Zingen: psalm 42 : 3 en 6
Tien Woorden
zingen: psalm 79 : 3 en 5
Gebed om de opening van het Woord
Lezing van de belijdenis: artikel 14 N.G.B. (tot……gaven die hij van God ontvangen had, verloren.)
artikel 12 N.G.B. (middengedeelte: Hij heeft ook de engelen goed geschapen…
……tot……hun verschrikkelijke pijnigingen)
zingen: gezang 144 : 1,2,4,5,7
Schriftlezing: Romeinen 8 : 35 – 39
zingen: gezang 143 : 2
Verkondiging
Amen-lied: gezang 94 : 2 en 6
Dankgebed en Voorbeden
Collecte
Slotlied: gezang 68 : 3
Zegen.
Wilhelmus (gezang 411 : 1 en 6 / liedboek 1973)

Thema van de Preek: het Lijden of het kwaad in de wereld.
1. De wereld kreunt: 75 jaar geleden – en nog – een reden om niet in God te geloven ??
2. De mens is verantwoordelijk – God niet – voorbeelden
3. God begrenst Zijn almacht: geeft de mens veel macht (onderkoning)
mens gebruikt zijn ontvangen macht verkeerd
sinds de zondeval gaat er veel fout – voorbeelden
4. Ook de engelen ontvangen veel macht van God: de Morgenster (Lucifer) en een groot engelenleger.
zondeval van 1/3 deel van de engelen
Demonisch kwaad op aarde: Kaïn – Rode Draak – vervolgingen – corona virus – natuurrampen
5. Had God niet alle macht aan Zich moeten houden ?! God is niet alleen almachtig maar ook liefde. Liefde heeft
Gods voorkeur.
– bij liefde en wederliefde hoort vrijwilligheid (geen dwang) en daar ging het fout in het verleden en heden.
– God blijft liefde ook na de zondeval: Hij staat boven al ons lijden maar is ook bij ons in het lijden op aarde.
6. Liefde en Almacht – beide op Pasen ! D-day en Victorie-dag !

Zondag 3 mei middagdienst:
Voorganger ds. H. Drost
Uitzending van 2020-05-03 16:58

1. Votum en zegen
2. Zingen GK 170:1.2.3 Vaste rots van mijn behoud
3. Gebed
4. Lezen: Mattheus 18:21-35
5. Zingen psalm 32 :1
6. Preek 1
7. Zingen Liedboek 189:1.2.3 Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis
8. Lezen: Mattheüs 6:9-14
9. Preek 2
10. Zingen Psalm 86:2
11. Belijdenis
12. Zingen GK 89:4 dank mijn Heiland
13 Inleiding Opbouw Onze Vader
14. Gebed
15. Collecte
16. Zingen GK 37:6.8 vergeef ons onze schulden, Heer
17 Zegen

Zondag 26 april middagdienst:
Uitzending van 2020-04-26 16:59

Zondag 26 april morgendienst:
Uitzending van 2020-04-26 09:58

Zondag 19 april middagdienst:
Uitzending van 2020-04-19 17:00

1. Votum en zegen
2. Zingen Psalm 99: 1.2 3 4
3. Lezen Jesaja 6:1-7
4. Gebed
5. Preek 1
7. Zingen Psalm 29:1
8. Tekst : HC 49
9. Preek 2
10. Zingen psalm 103:7-8
11. Spreken Geloofsbelijdenis van Nicea
12. Zingen GK 139:2-3 U looft d’apostelschaar
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen GK 37:4.8 Uw wil geschiede wereldwijd
15. Zegen

Zondag 19 april morgendienst:
Uitzending van 2020-04-19 09:58

Votum (voorganger)
Zegengroet (voorganger)
Ps. 92 : 1, 6, 7, 8
Wetslezing
Ps. 93 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen Jes. 25 : 1 – 12
Ps. 48 : 1, 3
Tekst Jes. 25 : 7 – 9
Preek
De dag van de Here zal komen!
Die dag is
1. Nodig
2. Begonnen
3. Eindeloos
Ps. 71 : 1, 10, 11
Gebed
Collecte
Ps. 138 : 4
Zegen (voorganger)
Amen (voorganger)

2e Paasdag morgendienst:
Uitzending van 2020-04-13 09:59

1e Paasdag middagdienst:
Deze wordt live uitgezonden op de Kerkomroep en op YouTube.

1e Paasdag morgendienst:
Uitzending van 2020-04-12 08:08

Liturgie:

Goede Vrijdag:
Uitzending van 2020-04-10 16:46

Liturgie:

Middagdienst zondag 5 april Palmzondag:

Uitzending van 2020-04-05 14:36

Liturgie:
Zingen : Abba Vader
Welkom en thema
Lijden met Christus, dat gaat niet!
Votum en zegengroet
Zingen: gezang 155 : 1-4 God enkel licht
Belijdenis: apostolische
Zingen: psalm 63 : 1, 2 en 3
Gebed
Schriftlezing: Lucas 22 : 14- 34 tekst 31-34
Zingen : psalm 51 : 1 en 4
Preek Lucas 22: 31-34
Zingen : gezang 114: 1
Dankgebed
Collecte
Zingen : psalm 118 : 1 en 9
Zegen
Uitleidend via dolorosa

Morgendienst zondag 5 april, Palmzondag:

Uitzending van 2020-04-05 08:04

Liturgie:
Votum (voorganger)
Zegengroet (voorganger)
Amen (voorganger)
Ps. 118 : 1, 9
Wetslezing
Gez. 157 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen Ex. 10 : 21 – 29 en Ex. 11 : 4 – 10.
Ps. 5 : 1, 2
Tekst Ex. 11 : 4 – 6
Preek De aankondiging van de laatste plaag.
Die aankondiging:
1 komt in de duisternis
2 heeft grote ernst
3 brengt een definitieve breuk
Ps. 115 : 1, 2, 6
Gebed
Collecte
Gez. 90 : 1, 2
Zegen (voorganger)
Amen (voorganger)

Meditatie over Psalm 16 – woensdag 1 april:
Uitzending van 2020-04-01 11:44

Middagdienst zondag 29 maart:
300329_middag

Liturgie middagdienst:
Voor de dienst Psalm 121 : 1-4
Na de zegen Psalm 25 : 6,7
Na lezen GZ 156
Na de preek Psalm 51 : 1,4,5
Na gebed GZ 170
Uitleidend orgelspel Dierbre Heiland mijn verlosser
Thema: Jezus laat zien wat het toppunt van liefde is: de ander de voeten wassen
Lezen: Johannes 13
Tekst: Johannes 13: 12-15
Preek van ds. J. Douma

Morgendienst zondag 29 maart:
Uitzending van 2020-03-29 08:30

Liturgie morgendienst zondag 29 maart:
Orde van dienst 29.03.2020 – 10.00 uur (11.00 uur wintertijd…..) Klok gaat uur vooruit!!
Zondag Judica

Votum
Zegengroet
Amen
Gez. 158
Wetslezing
Ps. 43 : 3, 4
Gebed
Lezen Ex. 9 : 13 – 35
Ps. 115 : 1, 2, 6
Tekst Ex. 9 : 14 – 16
Preek
Ps. 63 : 1, 2, 3
Gebed
Gez. 160 : 1, 2
Zegen
Amen

Meditatie woensdag 25 maart:

Morgendienst 22 maart:

Middagdienst 22 maart:

Morgendienst 15 maart:

Middagdienst 15 maart:

Opnamen 2020:
Overzicht opnamen 2020