Toerustingsavonden Jeugdwerk

Toerustingsavonden Jeugdwerk:
wo 28 november, 19:30 – 21:30
wo 19 december, 19:30 – 21:30
wo 9 januari 2019, 19:30 – 21:30
wo 16 januari 2019, 19:30 – 21:30
wo 6 februari 2019, 19:30 – 21:30 (reserve)

Waar?
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “Rehoboth” Nagel 32, 8321 RG Urk

Introductie:
De kerkenraad van de Rehoboth kerk vindt het jeugdwerk belangrijk. De jeugd van onze gemeente staat voor grote uitdagingen.
Daarbij staan Bijbellezen, gebed en persoonlijke relatie met de Here – steeds meer – onder spanning.
De kerkenraad wil de jeugd pastoraal zoveel als mogelijk ondersteunen. Het jeugdwerk in de kerk is daarbij een belangrijk onderdeel.
Daarom willen wij de jeugdleiders passende ondersteuning bieden.

Het moderamen heeft in opdracht van de kerkenraad contact gezocht met het praktijkcentrum. Daaruit is een voorstel gekomen
voor toerusting van de jeugdleiders, catecheten en diakenen.

De diaconie heeft naar aanleiding van de gehouden ambtsdrager conferentie aangegeven een bijdrage te willen leveren aan het jeugdwerk.
De diaconie neemt daarom ook zelf deel aan het jeugdwerk, en de toerustingsavonden.
De diaconie is betrokken bij diverse activiteiten in de gemeente, zoals het jeugdkamp, de jeugdavonden (lasergame en bbq) en nu ook bij het
jeugdwerk.

GKv Rehoboth Urk heeft het Praktijkcentrum en gevraagd naar de mogelijkheden om lokaal trainingsavonden te organiseren voor jeugdleiders, catecheseleiders, ouderlingen en diakenen.

Korte situatieschets:
De GKv op Urk is een grote gemeente en over het functioneren van jeugdwerk is men in zijn algemeenheid tevreden.
Er zijn diverse activiteiten voor jongeren en die worden ook goed bezocht. Wel leeft de gedachte of alles wat er georganiseerd wordt wel goed op elkaar aansluit
en of het jeugdwerk in zijn geheel niet als een eiland functioneert binnen de gemeente.
Tegelijkertijd is er in de gemeente sprake van een grote groep jongeren die niet of nauwelijks actief betrokken is bij de kerk.
Daarbij lijkt het voor tieners steeds makkelijker te worden om niet (meer) deel te nemen aan activiteiten in het jeugdwerk.
Het is niet (langer) vanzelfsprekend dat ouders tieners stimuleren om (alle) kerkelijke activiteiten bij te wonen.
Daar waar dit nog wel gebeurd wordt opgemerkt dat jongeren (soms) moeilijk te motiveren zijn.
Onder de jeugdwerkers, catecheseleiders overheerst het gevoel de jongeren te moeten entertainen. ‘Leren’ lijkt niet meer van deze tijd.

Voorstel toerustingsavonden:
De situatieschets hiervoor geeft kort samengevat weer wat in de eerste contacten is besproken tussen moderamen en een adviseur van het Praktijkcentrum.
De avonden hieronder zijn dan ook een eerste aanzet en er is ruimte voor aanpassingen. Voor nu zijn er vier toerustingsavonden (dagdeel 2,5uur) omschreven.

Avond 1: De wereld van jongeren
Tijdens deze avond gaan we in op de leefwereld en beleving van jongeren. Het is belangrijk om te weten: wat houdt jongeren echt bezig en hoe dring je tot hen door?
Daarvoor is het nodig om de jongeren die je tegenkomt echt te begrijpen. Wanneer je jongeren begrijpt en weet wat voor hen belangrijk is, ben je beter in staat om met hen een relatie aan te gaan en aansluiting te vinden. Daarnaast is empathie, het kunnen inleven in de gevoelens van jongeren, een belangrijke vaardigheid in het contact met jongeren. Daarvoor zul je moeten weten wat jongeren meemaken, denken en voelen.

Avond 2: De ontwikkeling van jongeren
Een groot deel van de leefwereld van jongeren wordt beïnvloed door hun individuele ontwikkeling van kind naar volwassene. De periode waarin dat gebeurt, tussen hun 10e en 25e jaar, wordt de adolescentie genoemd.
Drie typen ontwikkeling lopen naast elkaar in de adolescentie: De lichamelijke ontwikkeling (puberteit), de cognitieve ontwikkeling (groei van het denkvermogen) en de sociaal-emotionele ontwikkeling (verantwoordelijk voor het inzicht in jezelf en anderen). Deze drie hebben onderling invloed op elkaar.
Tijdens deze avond gaan we in op de ontwikkeling van jongeren en zullen daarna ook de geloofsontwikkeling en hun relatie tot de kerk aan de orde stellen.

Avond 3: Het motiveren van jongeren
Hoe kan ik de jongeren in mijn groep motiveren? Hoe doe ik dat wanneer er weinig interesse voor het geloof is? Wat zet hen in beweging? Hoe kom je in verbinding met de persoonlijke drijfveren van jongeren? Deze vragen kennen jeugdleiders en catecheten. Steeds op zoek gaan naar wat jongeren motiveert en inspireert. Maar hoe gaan we daar mee om? Juist in een levensfase waarin jongeren op zoek zijn naar hun identiteit, naar wat ze kunnen en wat ze willen in hun leven. Een levensfase vol prikkels. Hoe komen we dan met de persoonlijke drijfveren van jongeren in verbinding?
Tijdens de derde avond willen we hier naar op zoek gaan.

Avond 4: Jeugdwerk en diaconaat aan elkaar verbinden
Jongeren zijn integraal onderdeel van de gemeente. Diaconaat is daarbij een belangrijk aandachtsveld. Tijdens deze avond willen we de verbinding tussen de diaconie en jongeren vergroten. Diaconaat kan een van de sleutels zijn om jongeren de essentie van het evangelie te laten zien en te laten ervaren.
Jongeren verwachten van een kerk ook dat ze doet wat ze zegt. Ze willen een kerk die hoopgevend is en inspirerend. Tijdens deze avond gaan we samen op zoek naar een sterkere verbinding tussen diaconaat en jongeren in de gemeente.

Bezinning
Deze avonden sluiten aan bij de doelgroep en de huidige activiteiten die georganiseerd worden voor de jeugd op Urk. Daarnaast zou het mogelijk zijn om breder te kijken naar het jeugdwerk in de gemeente ten aanzien van welke plek jongeren innemen in de gemeente. Waar liggen de kansen en hoe kunnen we bij de jeugd aansluiten? Waar zijn jongeren naar op zoek (in de kerk)? Hoe zijn we op een aantrekkelijke manier kerk samen met jongeren? Als dit wenselijk is
kunnen wij ook hierin ondersteunen.

Urk, 15 oktober 2018
namens het moderamen,

ds. A.A.J. de Boer.
R.L. Kater
J. Molenaar
F.J. Visser